ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣 การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จากกรมบัญชีกลาง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีท่าน โดยตรงในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  สำหรับท่านที่ยังรับเงินสด ให้มารับในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ สถานที่และเวลาตามที่ท่านผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบทางหอกระจายข่าวคะ

mungmee