Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1กองสาธารณสุข 2567

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1กองช่าง 2567

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1กองคลัง 2567

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1กองการศึกษา 2567

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1สำนักปลัด 2567

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เงินอุดหนุนสำหรับการภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.8

Continue Reading...