กองช่าง

นายสุริยา ประจักษ์วงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0991757987

นายอัมรา เหล่านายอ
นายช่างโยธา

นายพงศกร บุษดี
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นางสาวประกายเดือน วรพันธุ์
พนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงานธุรการ

mungmee