Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  แ…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พ.ศ.2566

Continue Reading...