ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสมัคร  บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
เบอร์โทรศัพท์ 0612509981

นายเวียงทอง  สิมมะลิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
เบอร์โทรศัพท์ 0903409156/0983570174

นายประดิษฐ์  สกุลซ้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
เบอร์โทรศัพท์ 0879009435

นายพานิชย์ เหลือผล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
เบอร์โทรศัพท์ 0845485443

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวภัททนันทน์ แดนราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0947936396/0864584374

นางจุฑารัตน์ พิกุลทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0898615071

mungmee