กองคลัง

นางนพดา ใสลำเพาะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0923394586

นายธนูศิลป์ ศรีขันซ้าย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางวันชัย บุตรศรีรักษ์
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเครือมาส ศรีประไหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

นางสาวจุไรพร สกุลซ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณปภัช สุลำนาจ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร.0981021938

นางสาวปวีณา วรรณหอม
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

นายนวพล โคตรศรีหา
ผช. จนท. การเงินและบัญชี

นางสาวชนิศา เศษฤทธิ์
ผช. จนท. พัสดุ

mungmee