หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวภัททนันทน์ แดนราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0826546965/0864584374

นายกิตติยุทธ มะลิรส
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0890863684

นางนพดา ใสลำเพาะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวิลาวัลย์ ใจสู้ศึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
0933435870

นางจุฑารัตน์ พิกุลทอง
รองปลัด อบต.หนองผือ รก.ผอ.กองสาธารณสุข
โทร.0898615071

นางรฑิดา เพาะเจริญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

mungmee