สำนักปลัด

นางสาวภัททนันทน์ แดนราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0826546965/0864584374

นายกิตติยุทธ มะลิรส
หัวหน้าสำนักปลัด
0890863684

นางสุพิชญา พิมพ์สวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนุชนาถ ยันตะบุษย์
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวปนัดดา พิลาทอง
นักทรัพยากรบุคคล

นายภาวิต ผาพรม
นักวิชาการเกษตร

จ่าโทณัฐวุฒิ บุษดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

นางสาวรตนพร อภิลักษณ์โยธิน
ผช. จนท. ธุรการ
โทร.097-1797098

นายแก่น ภูดี
ผช. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยยงค์ พงษ์จิตรภัก
พนักงานขับรถยนต์

นางช่อทิพย์ รักมิตร
พนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงานพัสดุและงานพัฒนาชุมชน

นางปรารถนา อักษรศักดิ์
คนงานทั่วไป

นางไทยบูรณ์ เสนาะเสียง
แม่บ้าน

นายทวีศิลป์ ศรีโพธิ์ไทร
ยาม

mungmee