ข้อมูลหมู่บ้าน

นายประสาท พิมเภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
โทร.๐๙๑-๐๖๕-๗๕๔๔

นายแสงจันทร์ ศรีประไหม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
โทร.๐๘๗-๒๒๕-๐๖๔๔

นางวิบูลย์ สกุลซ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

นางสุดชาดา ศรีหาพล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

นายไวพจน์ สุลำนาจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
โทร.๐๙๕-๙๕๑-๑๒๐๗

นายแรมศักดิ์ สกุลซ้ง
กำนันตำบลหนองผือ
โทร.๐๘๔-๙๕๒-๔๗๓๕

นายลอง บุษดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
โทร.๐๘๓-๔๘๗-๓๘๐๘

นายไชยวัฒน์ ทิพย์สิงห์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
โทร.๐๘๓-๓๕๐-๑๗๗๖

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙

นายธนิก แสงนิกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
โทร.๐๘๕-๒๗๔-๓๖๔๘

mungmee