กองการศึกษา

นางวิลาวัลย์ ใจสู้ศึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.0933435870

นางจิรสุดา เหล่านายอ
นักสันทนาการ

นายชุมพล อักษรศักดิ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเมธาวินี ทิพย์สิงห์
ผช. จนท สันทนาการ

นางรุจิรา แกมนิล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางใบงาม โนนน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางปนัดดา ศรีพอ
ครูผุ้ดูแลเด็ก

นางทิพยา วิชาหา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งตะวัน สิมมะลิ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัศมี จรัสแสง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสมเกตุ บุญยะเกียรติ
ผู้ดูแลเด็ก

นางพานิช มัจฉาผาย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิรินธยา ทิพย์สิงห์
ผู้ดูแลเด็ก

นางฉวีวรรณ อุทโท
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสายฝน วิชาสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก

นายคมสัน บุบผาชื่น
พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์

mungmee