สมาชิกสภา

นายสมใจ บุตรศรีรักษ์
ประธานสภา อบต.หนองผือ
โทร.092-6187803

นายวุฒิชัย อัฐนาค
รองประธานสภา อบต.หนองผือ
โทร.087-8658250

นางสาวภัททนันทน์ แดนราษี
เลขานุการสภา อบต.หนองผือ
โทร.082-6546965

นายรวิพล เหลือผล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
โทร.063-0309959

นายจนาท ไผ่แผ้ว
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๓
โทร.098-1787223

นายแสงธิวา อักษรศักดิ์
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๕
โทร.098-3050014

นางวัชรา สมบัติเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๖
โทร.060-4441290

นายชมอน ภูดี
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๗
โทร.090-3368463

นายสุทิน บุษดี
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๘
โทร.082-1071680

นายยน เหลือผล
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๙
โทร.098-1682975

นายดาวิน พันธ์คุ้มเก่า
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๑๐
โทร.061-5355180

mungmee