กองสาธารณสุขฯ

นางจุฑารัตน์ พิกุลทอง
รองปลัด อบต.หนองผือ รก.ผอ.กองสาธารณสุข
โทร.0898615071

นายวิรัตร สุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.0858617254

นางขนิษฐา บุษดี
ผช.จนท.ธุรการ

นายธวัชชัย มิทำมา
พนง. ขับรถยนต์

นายชินราช พันธุ์คุ้มเก่า
คนงานประจำรถขยะ

นายชูชาติ สุขะพันธุ์
คนงานประจำรถเก็บขยะ

mungmee