การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣 การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จากกรมบัญชีกลาง เดือน พฤศจิกายน 2566 กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีท่าน โดยตรงในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  สำหรับท่านที่ยังรับเงินสด ให้มารับในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  ณ สถานที่และเวลาตามที่ท่านผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบทางหอกระจายข่าวค่ะ

mungmee