ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

วัน ศุกร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายสมใจ บุตรศรีรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประธานเปฺิดการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567
โดยนางสาวภัททนันทน์ แดนราษี เลขานุการสภาอบต.หนองผือ ได้แจ้งเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.1 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่9/2567
Admin Nongphue