โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาวง ร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ภาพกิจกรรมการออกพื้นที่ฉีดวัคซีน วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โซนบ้านหนองผือและวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โซนบ้านนาตาหลิ่ว
 
Admin Nongphue