วัน ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสมใจ บุตรศรีรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประธานเปฺิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

วัน ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสมใจ บุตรศรีรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประธานเปฺิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยนางสาวภัททนันทน์ แดนราษี เลขานุการสภาอบต.หนองผือ ได้แจ้งเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.1 พิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 และเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

mungmee