โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัวฯ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดหนองผือพัฒนา

Admin New