คำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนาวยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รับรองการปฏิบัติราชการ อบต.หนองผือ
Admin Nongphue