การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣 การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกรมบัญชีกลาง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีท่าน โดยตรงในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับท่านที่ยังรับเงินสด ให้มารับในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานที่และเวลาตามที่ท่านผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบทางหอกระจายข่าวค่ะ

Admin Nongphue