ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
จ้างบริการคนงานเก็บขยะ ภายในตำบลหนองผือ (1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างบริการคนขับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนวิสัย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาตาหลิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ( ภาคเรียนที่ 1 /2567 ) รวม 12 วันทำการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนวิสัย หมูที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกว้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 02/04/2024
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System )จำนวน 6 ตัว บ้านโพนนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธู์ 02/04/2024
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 5 บ้านนาตาหลิ่ว ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 02/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองผือพัฒนา ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 25/11/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 8 บ้านม่วงหวาน ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 25/11/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองกว้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 25/11/2022
เงินอุดหนุนสำหรับการภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 25/11/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองผือพัฒนา ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองกว้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 8 บ้านม่วงหวาน ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองผือพัฒนา ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองผือพัฒนา ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 8 บ้านม่วงหวาน ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองกว้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงถนนยกคันดินเพื่อการเกษตร สายหลังตลาดชุมชนตำบลหนองผือ บ้านนาตาหลิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
จ้างปรับปรุงถนนยกคันดินเพื่อการเกษตร สายหลังตลาดชุมชนตำบลหนองผือ บ้านนาตาหล่ิว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
จ้างปรับปรุงถนนยกคันดินเพื่อการเกษตร สายบ้านาตาหล่ิว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ แบบ AII in one จำนวน 1 เครื่อง (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (3) เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ หรือ LED ชนิด ขาวดำ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างบริการปฏิบัติงานอาสาบริบาลท้องถิ่นตำบลหนองผือ (2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างบริการปฏิบัติงานอาสาบริบาลท้องถิ่นตำบลหนองผือ (1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU เบอร์ 5 จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด จำนวน 1 ตำเเหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเคลื่อนย้ายหอประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานพัสดุสำนักปลัดและช่วยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโพนวิสัย ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ซื้อวัสดุน้ำดื่ม - ชนิดถัง ประจำเดือน กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโพนวิสัย ตำบล หนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่